Dagsorden for generalforsamling 8. september 2020 kl. 18:00

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Aase Halberg
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
Formanden beretter om den afsluttede sæson
Ved Henrik K. Hansen
4. Regnskabet godkendes og kontingent godkendes
Kasseren fremlægger årets regnskab.
Ved Jørgen Larsen.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlem
På valg er vor kasser Jørgen Larsen
og vores formand Henrik K. Hansen
Begge er villig til genvalg
7. Valg af suppleant
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirsten Fusager
8. Valg af revisor
På valg er Aksel Christensen
Bestyrelsen foreslår genvalg
9. Valg af revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår Birgit Hovgaard
10. Andre sager
Festudvalg
11. Eventuelt
God sommerferie indtil 8. september 2020