Herlev bridgeklubs Love

1. Klubbens Navn er HERLEV BRIDGEKLUB, og dens hjemsted er Herlev.
Klubben, der er stiftet den 27 September 1951,
har til formål - gennem regelmæssige spilleaftener -
at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke
bridge i turneringsform og - med udgangspunkt i fællesskabet
og det sociale liv i klubben - at udbrede kendskab
til og interesse for turneringsbridge.
Klubben kan optage alle interesserede bridgespillere.
2. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på klubbens sidste spilledag i sæsonen.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde:
l. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
6. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant
7. Andre sager
3. Generalforsamlingen indvarsles på en klubaften
med mindst 14 dages varsel.
Forslag i henhold til punkt 4 skal tilstiles formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved simpelt flertals
vedtægtsændringer dog med 2/3 dels flertal af de
fremmødte medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når
bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 1/3 af
medlemmerne fremsender motiveret krav herom.
Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling
kan ske med 7 dages varsel ved opslag i klublokalet.
Dagsorden og eventuelle forslag skal fremgå af opslaget.
På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling kan skriftlig afstemning forlanges.
4. Klubbens regnskabsår løber fra 1 Maj til 30 April.
Medlemskab er økonomisk bindende for en hel sæson.
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingentet samt
eventuelt særlige arrangementsafgifter.
Ved indmeldelse i klubben betales et indskud.
Bestyrelsen kan meddele nedsættelse eller bortfald af
kontingent m.v., når særlige forhold taler herfor.
Udover et mindre kontantbeløb på maksimalt kr. 2000.-
indsættes klubbens formue i en anerkendt bank eller sparekasse.
5. Opløsning af klubben kan kun ske ved en
generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst 2/3 af
samtlige klubbens medlemmer går ind for opløsningen.
Samme generalforsamling træffer beslutning om
anvendelsen af klubbens eventuelle midler til et
almennyttigt formål.
Såfremt et forslag om klubbens opløsning opnår
tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen
fremmødte medlemmer, men ikke tilslutning fra 2/3 af
samtlige klubbens medlemmer, indkaldes - med mindst 7
dages varsel - en ny generalforsamling, hvor forslaget
da, uanset antallet af fremmødte medlemmer, kan
vedtages med 2/3 majoritet af de på
generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
6. Disse vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen
den 27 April 1982 med senere ændringer senest på dem
ordinære generalforsamling den 28 April 2015.