Herlev bridgeklubs Regler

1. Kontingent er pr. sæson 400 kr
2. Kontingent forfalder med 100 kr. hver 1. spille aften
i månederne september, oktober, november og december
3. Sæsonen er ca. 8 måneder fra 2. tirsdag i september til omkring 1. maj året efter
4. Der spilles ikke på skolefridage og på specielle dage,
hvor den anvendte skole ikke kan stille lokaler til rådighed
5. Uvejr og lignende kan berettige bestyrelsen (normalt repræsenteret ved formanden)
at aflyse en bridgeaften.
Der vil i disse situationer blive forsøgt at give besked til medlemmerne via e-mail eller telefon
6. Tilmelding for en sæson er bindende.
Udeblivelse eller udmelding i løbet af en sæson berettiger normalt ikke til fritagelse
for at betale kontingent eller til få kontingent refunderet.
Afvigelser fra denne regel kan dog i særlige situationer bevilges af bestyrelsen
7. Det medlem, der ikke kan møde til en Bridgeaften,
har selv ansvaret for at skaffe en substitut,
hvis ikke bestyrelsen bestemmer noget andet.
Formanden er ofte villig til at hjælpe med at
skaffe substitutter.
8. Pga. planlægning af turneringerne i løbet af en sæson,
kan bestyrelsen (normalt repræsenteret ved formanden)
bestemme, at enkelte medlemmer ikke kan deltage en
(oversiddere) eller flere aftener.
I sådanne situationer kan kontingentet refunderes,
hvis der er tale om en længere periode (mere end 4 aftener)
9. Den sidste spilleaften i sæsonen afholdes generalforsamling,
hvor alle medlemmer har stemmeret.
10. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden
i hænde mindst 7. dage før den afholdes.
Faste punkter er valg af dirigent, valg af referent,
formandens beretning og kassererens fremlæggelse af
godkendt regnskab (godkendt af klubbens revisor)
11. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år
ad gangen på generalforsamlingen.
Formanden udpeges direkte af generalforsamlingen,
mens bestyrelsen selv udpeger en næstformand
og en kasser blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne betaler ikke kontingent.
12. På generalforsamlingen vælges desuden 1 suppleant
for bestyrelsen, 1 revisorer , en revisor suppleant
og et festudvalg, der normalt arrangerer spisningen
ved generalforsamlingen og ved juleafslutningen.
13. Bestyrelsen udpeger en såkaldt øl mand
(det kan dog godt være en dame),
der sørger for der er øl og vand til rimelige priser
på spilleaftenen i hele den efterfølgende sæson.
Ølmanden afregner hele overskuddet med klubbens
kasser.
14. Bestyrelsen vælger kaffedame eller kaffemand, der
sørger for kaffe og brød til rimelige priser
på spilleaftenen i hele den efterfølgende sæson.
Kaffemanden/damen afregner evt. overskud med klubbens
kasser.